وبلاگ گرین وب

تکنولوژی بلاکچین و آینده کسب و کارها

تکنولوژی بلاکچین به عنوان یک سیسم ثبت و گزارش شناخته می شود واطلاعاتی که روی این سیستم ذخیره می شود امکان تغییر یا حذف را ندارند. یکی از مهم ترین کاربرد های این سیستم بیت کوین است که این روزها بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

در ادامه خلاصه ای از آن چه که در همایش ارائه شد را با هم مرور می کنیم:

در روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸، همایشی با موضوع تکنولوژی بلاکچین و آینده کسب و کارها، در تالار شهر مشهد برگزار شد.

این همایش با حمایت سازمان شهرداری مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و همچنین برخی از شرکتهای خصوصی موفق آی تی مشهد من جمله هلدینگ دانش بنیان گرین وب برگزار گردید.

هلدینگ دانش بنیان گرین وب بار دیگر با حضور قدرتمند خود و معرفی محصول سایت بیلدر مانا در این همایش نشان داد که همیشه حامی هر حرکت روبه جلویی است که در صنعت آی تی کشور انجام میگردد.

در این همایش ابتدا دکتر خیرخواه درباره تاثیر این تکنولوژی در تجارت و اکوسیستم شرکت ها صحبت کردند.

پس از آن دکتر آل شیخ معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با موضوعیت تکنولوژی بلاکچین در سیاست بین‌الملل سخنرانی فرمودند.

در ادامه مهندس رضا قربانی بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره راه پرداخت با اجرایی متفاوت و کارگاهی، نحوه کار بلاکچین را بسیار ساده و شیوا توضیح دادند.

مهندس سهیل میر نیکزاد نیز که بنیان گذار شنبه های غیر متمرکز و خانه بیت کوین و همینطور عضو هیئت مدیره بلاکچین ایران است، توضیح داد که چرا به بلاکچین اعتماد کنیم.

دکتر وفایی جهان، دانشیار دانشگاه آزاد مشهد مبانی کلی این فناوری را شرح داد و اندکی پس از آن، دکتر انجیدنی مدیر پیام رسان گپ، مفهوم بلاکچین و غیرمتمرکز بسیار متفاوت تر از آنچه شنیده ایم ارائه کردند.

مهندس یاشار راشدی، بنیان گذار رادیو بلاکچین، اتریوم،قرارداد هوشمند و ICO را به حضار به همان کیفیت پادکست هایشان ارائه دادند.

و در نهایت مهندس فرزانه علیزاده نیز به عنوان مشاور شرکت شاپرک، بلاکچین در اینترنت ارزش را شرح دادند.

امید داریم شرکت های خصوصی با حضور و حمایت از این رویدادها زمینه ساز حرکت زیرساخت آی تی کشور مطابق و همگام با کشورهای پیشرفته شوند.

تکنولوژی بلاکچین و آینده کسب و کارها

then you will Cert Guide die At this time, Hong Lie is the same as everyone else. However, the bodies of the people of Shenwumen have completely trembled, and from their eyes, they have revealed the color of fear that is difficult to conceal It can be said that Doc at this time they have been practice exam desperate They have no hope for this battle. At this time, the three 70-498 Dumps PDF people dumps 2019 standing on the periphery vce free download of the chaotic field were biting their teeth, and the body was constantly shaking. Ouyang Tienan immediately evaded Xia Fanchens gift and said to Xia Fanchen. As long as it is not 700-037 Sale On Online noticed, the entire Xuanyin Shenhuo will break the seal. Xia Fanchen once again bowed his hand to the twelve blood guards. Do you really want to stay in Zhus MB2-712 certification dumps family? Wanger is right, we are direct disciples, when do you let your side to gesticulate? At this time, Zhu Chongnian did not hesitate to directly hit Zhu Chongtian At this time. In an instant, he also took out a Test PDF Study Guide long gun and was ready to fight Kid, you are indeed a genius If you hand over jade, I PDF can let you go. As long as I kill you, ICGB Free pdf my Jin family is the sole overlord of Wu Jincheng Jin Xiongtian and Wu Hao squatted and said to the opponent. He is very clear that Exam Guide if he becomes the Zhu family, his restrictions are too great. But Practise Questions now Xia Fanchen Exam Details and Topics does not have much time to wait, he must break the formation and find clues in a short time Otherwise, this Phoenix family is really dangerous. The old man said to the five people after a little observation Later, he Exam Dumps With PDF and VCE Download (1-50) led the Practise Questions five people slowly into the room. A large number of phoenixes rushed into the demon group, and they began to slaughter all the demons.

یک دیدگاه

سوال امنیتی *

  • در برگزاری این همایش ها می توان به دستاوردهایی رسید که نکات فوق را بصورت ریزبینی ها کامل در نظر خواهد داشت می توان به ایده های عظیمی در خصوص کسب و کار رسید

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید